Iso Trade Drążek Rozporowy Srebrny 100 Cm 200Kg

32,89

Opis

DR��EK ROZPOROWY

�atwy monta� i demonta�

p�ynna regulacja

dodatkowe gumowe podk�adki z wkr�tami dla pewniejszego zamocowania

miejsca uchwyt�w wy�o�one piank� neoprenow�

SPECYFIKACJA

materia�: stal

d�ugo��: 61-100cm

waga dr��ka: 1,7kg

Dr��ek montuje i demontuje si� w bardzo �atwy spos�b, dzi�ki gumowym ko�c�wkom po obu stronach. Po monta�u nie zostaje najmniejszy �lad. Wykonany jest ze stali, pokryty piank� neoprenow� dla lepszego chwytu.
Kszta�tuj swoj� sylwetk� za pomoc� dr��ka!
Urz�dzenie pozwala na �wiczenie r�nych partii mi�ni.
To obowi�zkowe wyposa�enie ka�dego dbaj�cego o dobr� kondycj� i �adn� sylwetk�.
GUMOWE PODK�ADKI

zapewniaj� stabilne zamocowanie dr��ka, a tak�e chroni� przed zarysowaniami.

NEOPRENOWE UCHWYTY

pozwalaj� na mocny, bezpieczny chwyt.

GUMOWE PODK�ADKI + WKR�TY

mo�liwo�� zamocowania dr��ka za pomoc� wkr�t�w i podk�adek.

Efekty dzia�ania:
Wystarczy od 1-3 serii dziennie po 8 powt�rze� aby zobaczy� rezultaty ju� po 14 dniach. Dr��ek jest idealnym produktem dla os�b chc�cych poprawi� sylwetk�, si�� oraz koryguj�cych wady kr�gos�upa. Urz�dzenie jest bardzo solidne, ma stabiln� trzykrotnie hartowan� konstrukcj�.
Korzy�ci z u�ytkowania:
– wyrze�bione mi�nie brzucha
– silne, ukszta�towane barki i r�ce
– smuk�a, zgrabna sylwetka.

dr��ek mo�e s�u�y� do wykonywania r�nych �wicze� – nie tylko podci�gania si�, ale tak�e wykonywania brzuszk�w gdy zamontuje si� go blisko pod�ogi.


Pozostaly_sprzet_silowy_i_fitness

buty na ściankę wspinaczkową, spodnie jordan, spokey hulajnoga, skrzynia do ćwiczeń

yyyyy